Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1 VK

Diskussioner kring händelser under första världskriget & mellankrigstiden. Tillägnad vår saknade medlem Stellan Bojerud
Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7499
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1 VK

Inlägg av tyskaorden » 02 jan 2013 22:11

Tyska administrationen av de ockuperade territorierna under första världskriget. Från min julklappsbok (från mig själv till mig själv) Imperial German Army 1914-18 Organisation, Structure, Orders-of-Battle av Hermann Cron.

Belgien
På bas av Etapplinjeorganisationen organiserades enligt A.K.O. (Allerhöchste Kabinettsordre = Allrahögsta kabinettsorder d.v.s. från Kejsaren själv) 26 augusti 1914 Generalguvernementet Belgien. Till generalguvernör utsågs generalfältmarskalk von der Goltz, denne var dock inte nöjd med en sådan som han såg det tillbakadragen roll. Och då han åtnjöt stor popularitet i det Ottomanska riket sändes han istället av OHL (Oberste Heeres Leitung - Högsta Arméledningen) dit, den 27 november 1914. von der Goltz ersättare som generalguvernör blev generalöverste friherre von Bissing. När han dog 18 april 1917 kallades generalöverste friherre von Falkenhausen att fylla posten som generalguvernör.

Generalguvernören i Belgien underställdes direkt Kejsaren, något som inte var helt lyckat vad det gällde befälsgången jämtemot OHL. Territoriellt var alla de nio belgiska provinserna (förutom delar av Västflandern som tyskarna inte erövrat), även delar runt städerna Maubeuge och Givet som var franskt men som sköt in i Belgien underlagda generalguvernören. När frontlinjen under hösten 1914 stabiliserades överfördes Väst- och Östflandern, Tournaidistriktet och Maubeuge till Etapplinjerna. Vid reträtten till Siegfriedlinjen förlorade Generalguvernementet områden kring Mons och Arel.

Under generalguvernören verkade militärguvernörer i provinserna Antwerpen, Brabant, Hennegau, Limburg, Liège, Luxemburg och Namur samt för fästningarna Antwerpen, Liège, Namur och huvudstaden Bryssel. De senare guvernörerna insåg man senare inte behövdes och avskaffades, först i Bryssel där i mars 1915 huvudstaden och Brabant slogs samman till Militärregeringen för Bryssel och Brabant. Fästningen Liège avskaffades 30 juni 1916.

Generalguvernören hade två huvuduppgifter först den militära aspekten att säkra den tyska ockupationen och sedan den civila att administrera den civila förvaltningen. För den militära delen hade han till sin hjälp en stabschef och för den civila delen en chef för civilförvaltningen. Provinsguvernörerna var endast ansvariga inför generalguvernörerna medan provinspresidenterna för den civila förvaltningen var ansvariga både inför chefen för civilförvaltningen och provinsguvernörerna.

Stabens militära sektioner, tillsammans med intendenturen och representanter för de tekniska tjänsterna var samma som för varje Arméstab. Värt att notera är Stabsofficeren för pionjärerna nr 164 som förutom sina pionjäruppgifter utvecklade sig till en storskalig entreprenör. Som under sitt befäl bl.a. hade 20 militära skogsavdelningar, 12 militära sågverk, tre militära timmerstationer för utvärdering av timmerkvaliteten, fyra militära stålverk, två militära metallpressverk, en militär skruvfabrik, 6 militära cementverk, tre militära snickerier, två glasbruk, fem materialanskaffningsavdelningar, en pionjärpark, två elektrikerenheter och två militära snickeriverkstäder.

Under chefen för civilförvaltningen lydde följande avdelningar:
Administrationen
Finans
Handel och företagsamhet
Politik- och bankväsende
Till dessa kom ordförandena för Centrala skördekommissionen och Livsmedelskommissionen , inspektörer från Rikskolonialministeriet och Riksrevisionskontoret samt direktorn för civilkansliet.

1 juli 1917 delades de underställda provinserna i en flamländsk och en vallonsk del. Till chefen för administrationen för Flandern fördes Antwerpen, Brabant och Limburg. Till chefen för administrationen för Vallonien fördes Hennegau, Namur, Liège och Luxemburg.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7499
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av tyskaorden » 02 jan 2013 22:43

Polen.

Så tidigt som 16 mars 1915 hade en civilförvaltning för den ryska delen av Polen skapats med säte i Posen. Sedan Warszawa erövrats den 24 augusti samma år upprättades jämlikt en A.K.O. generalguvernementet Warschau. Till generalguvernör utsågs den ditillsvarande befälhavaren för III reservarmékåren generalen av infanteriet von Beseler. Generalguvernmentet innefattade de polska distrikten gränsande till Schelsien och området norr om den västöstligt flytande floden Piliza. Övriga delar av det tidigare ryska Polen kom att falla under österrikiskt-ungerskt styre.

Generalguvernörens stab organiserades som en Arméstab med några noterbara tillägg. De var Inspektörerna för utbildningen av den polska krigsmakten, Hästuppköpningstjänsten, Spärrkommandot (för gränsskydd) och Kommandot för den Polska legionen. Ett antal militärguvernörer underställdes också generalguvernören: med säten i Czenstochau, Grodzisk, Kalisch, Lodz, Lomza, Lukov, Mlawa, Plock, Siedlce, Wloclawek och i Warszawa. Under militärguvernören i Warsawa (ty. Warschau) lydde även kommendanten för fästningen Modlin (Nowogeorgiewsk) och Generalguvernmentets gendarmeribrigad.

Chefen för administrationen (den civila delen av den tyska ockupationsmyndigheten) bestod av en central förvaltning med avdelningar för Finansiella frågor, rättsskipning, Kommers och industri, religiösa affärer, skogsskötsel- och bruk, pressfrågor, gruvdrift, geologi samt publicerings- och tryckeriverksamhet. Underställda den centrala förvaltningen var också två stadsdistrikt Warszawa och Lodz med vidhängande landsbygdsdistrikt samt ytterligare 28 landsbygdsdistrikt.

Intressant nog verkar det som man tänkt sig en med Tyskland förbunden polsk stat efter kriget, för i The German Army in World War I (3) 1917-18 av Nigel Thomas med illustrationer av Ramiro Bujeiro står att läsa att Generalguvernementet Warschau den 14 januari 1917 omvandlades till kungariket Polen. Detta kom att styras av tre polska regenter i väntan på ett återinsättande av en polsk kung. Något som aldrig kom att äga rum, dock såg en polsk stat åter dagens ljus efter kriget.

Användarvisningsbild
Marcus
Medlem
Inlägg: 6804
Blev medlem: 22 mar 2002 21:27
Ort: Sverige

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av Marcus » 02 jan 2013 23:07

Tackar. Jag kan inte påminna mig att jag sett någon sådan detaljerad sammanställning tidigare.

/Marcus

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7499
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av tyskaorden » 03 jan 2013 23:43

Inte heller jag kan komma på att jag sett en sådan här genomgång tidigare. Crons bok är en guldgruva får de som vill ha reda på sådana här fakta. Bara en sådan sak att han tar upp en sådan förbisedd institution som Inspektoratet för de militära fängelserna gör att man inser att boken verkligen gör skäl att kallas som det heter på bakside texten "A detailed account ..."

Då jag nämnde att staben för generalguvernörerna i stort liknade sammansättningen för en arméstab (A.O.K. - Armee Oberkommando) kan det vara på sin plats att ta upp hur en sådan var organiserad. Grundstommen var gemensam för alla högre staber och bestod av:

Generalstabschef
I. generalstab
II. adjutanturen (administrativ stab).
III. krigsrätt- och juridiska frågor.
IV a. intendantur och finansiellla frågor.
IV b. sjukvårdstjänsten.
IV c. veterinärtjänsten.
IV d. fältprästtjänsten (katolska och protestantiska kristna samt judiska fältrabbiner).
Högkvarterskommendanten.

Särskilda poster vid en A.O.K. var:
Stabsofficer för fotartilleriet.
Stabsofficer för pionjärerna.
Stabsofficer för telegraftrupperna.
Representant för järnvägstjänsten.
Direktor för fältposttjänsten.

Under krigets gång tillkom en rad ytterligare poster som Kommendanten för flyget (Kofl = Kommandeur der Flieger), fast jag vet inte hur aktuella de var för generalguvernörsstaben.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7499
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av tyskaorden » 06 jan 2013 13:54

Ryssland och Baltikum.

När de tyska trupperna rykte fram österut, organiserades under hösten 1915 OberOst (Oberbefehlshaber Ost = Överbefälhavaren i Öst). Vilken kom att administrera ett område från Bialystok i söder till Östersjön i norr. Denna administration leddes av överkvartermästaren i OberOsts stab, den förste att hålla denna post var överste (från 1916.08.18 generalmajor) von Eisenhart-Rothe vilken i januari 1917 följdes av överstelöjtnant (1917.04.18 befordrad till överste) von Brandenstein.

Det vidsträckta området delades i följande administrativa områden Kurland, Litauen (Kowno), Suwalki, Wilna, Grodno och Bialystok. 1 maj 1916 slogs Wilna och Suwalki samman till Wilna-Suwalki som 11 oktober samma år uppgick i militäradministrationen Litauen (med säte i Kowno). Samma dag slog Grodno och Bialystok samman till Grodno-Bialystok med säte i Bialystok. 1 februari 1918 införlivades även Grodno-Bialystok i militäradministrationen Litauen. I norr expanderade Kurland till att även inkludera Livland och Estland. Så 1918 hade OberOst:s administrativa område kommit att bestå av en nordlig del Kurland och en sydlig del Litauen (denna var i sin tur delad i en nordlig del med säte i Wilna och en sydlig med säte i Bialystok). Även för dessa områden planerades efter kriget två med Tyskland förbundna självständiga stater i The German Army in World War I (3) 1917-18 av Nigel Thomas och Ramiro Bujeiro att den 16 februari 1918 omvandlades Litauen till kungariket Litauen och 9 juli utsågs hertig Wilhelm von Urach till kung med namnet Mindaugas II. 25 februari 1918 utropades det Baltiska hertigdömet som byggde på Kurland med Livland och Estland. Till hertig utsågs först kejsar Wilhelm II men ersattes senare av Adolf av Mecklenburg-Strelitz. Inga av dessa stater blev särskilt långlivade sedan tyskarna förlorat kriget. Dock följde en förvirrad tid då estniska, lettiska och litauiska nationalister kämpade ibland med och ibland mot tyska frikårer, vitryska trupper och bolsjevikiska röda armén. Till denna häxbrygd lades senare även Pilsudskis polska trupper som stred mot litauerna och röda armén samt amiral Cowans brittiska flottstyrka. 25 mars 1918 hade tyskarna också tillåtit upprättandet av Vitryska nationalrepubliken, som i efterkrigstidens turbulens kom att krossas av polska trupper och av röda armén.

Efter den utläggningen går jag tillbaka till organisationen av den tyska ockupationen under OberOst. De sektioner inom OberOst:s stab som främst var involverade i denna var:
V politik och interna förhållanden.
VI finansfrågor.
VII jord- och skogsbruk samt nyodling.
VIII frågor rörande kyrkliga förhållanden, skolväsendet, vetenskap och konst.
IX rättsfrågor.
X post- och telegrafadministration
XI handel- och företagsamhet

Under denna huvudadministration lydde även polisinspektoratet. Enligt den administrativa orden utfärdad av OberOst 7 juni 1916 var cheferna för de administrativa områdena ansvariga dels inför chefen för centrala administrationen och dels inför de etapplinjeinspektörer inom vars område man verkade. Under dessa verkade stadsledare och provinsledare vilka övervakade borgmästare och kommunalstyrelser. Styret bestod också av ekonomistyrelsetjänstemän, råmaterialanskaffningstjänstemän och gendarmer för polisiära uppgifter. Rättskipning sköttes för den militära personalen av etapplinjekrigsrätter och för den civila befolkningen av distriktsdomstolar med en Högsta domstol i Kowno som högsta instans.

Då de stora skogsbrukens områden inte överensstämde med territoriella indelningen lades dessa direkt under den centrala administrationen och indelades i ett antal inspektorat. Åtta av dessa inspektorat låg i Kurland och 23 i Litauen. Till detta kom Skogsadministrationen Bialowies i Vitryssland med 11 skogsbruksavdelningar.

Användarvisningsbild
Hans
Stödjande medlem 2021
Inlägg: 24134
Blev medlem: 11 jul 2002 11:52
Ort: Utrikes

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av Hans » 06 jan 2013 14:25

Intressant.
tyskaorden skrev:Under generalguvernören verkade militärguvernörer i provinserna Antwerpen, Brabant, Hennegau, Limburg, Liège, Luxemburg och Namur samt för fästningarna Antwerpen, Liège, Namur och huvudstaden Bryssel.
Ett förtydligande bara, alltså den belgiska provinsen Luxembourg och inte Storhertigdömet Luxembourg.

MVH

Hans

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7499
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av tyskaorden » 08 jan 2013 23:30

Hans skrev:Intressant.
tyskaorden skrev:Under generalguvernören verkade militärguvernörer i provinserna Antwerpen, Brabant, Hennegau, Limburg, Liège, Luxemburg och Namur samt för fästningarna Antwerpen, Liège, Namur och huvudstaden Bryssel.
Ett förtydligande bara, alltså den belgiska provinsen Luxembourg och inte Storhertigdömet Luxembourg.

MVH

Hans
Ja det är helt rätt, lite förvirrande det där och till råga på allt så har de snarlika heraldiska vapen.

Användarvisningsbild
tyskaorden
Redaktionen
Inlägg: 7499
Blev medlem: 27 mar 2002 14:52

Re: Tysk förvaltning av de ockuperade territorierna under 1

Inlägg av tyskaorden » 05 feb 2013 12:39

Rumänska militäradministrationen, upprättades 23 november 1916 i samband med att 9. armén ockuperade västra Valkiet och Armégrupp Mackensen avancerade mot Bukarest. Några dagar senare den 28 november utsågs generalen av infanteriet Tülff von Tschepe und Weidenbach till generalguvernör. 12 januari 1917 bestämdes att hela Rumänien med undantag av Dobrudsja skulle administreras som en militäradministration under Armégrupp Mackensen. Dobrudsja under ställdes den tyska Etappadministrationen Dobruscha som förvaltare för bulgariska och turkiska territoriella krav på området. Innan landet gick med i kriget på de allierades sida hade Rumänien sålt stora kvantiteter av spannmål och djurfoder till både Tyskland och Österrike-Ungern. Vilket ledde till att även Österrike-Ungern hade stora intressen i den rumänska produktionen. Till detta kom de territoriella krav som ställdes från Bulgarien och Turkiet. Därav följde att det i staben för militäradministrationen fanns befullmäktigade generaler från Österrike-Ungern, Bulgarien och Turkiet.

Österrike-Ungern spelade dock en större roll i administrationen än så, då den ekonomiska staben leddes av en österrikisk-ungersk general (dock med en tysk stabschef). Den ekonomiska staben hade också en tysk och en österrikisk-ungersk central avdelning. I övrigt lydde under den ekonomiska staben avdelningar för livsmedelsförsörjning, krigsråmaterial, mineraloljor, skogsbruk, elteknisk industri, maskinindustri, fiske, gruvor och krigsindustrifabriker. Även tre av de 14 distriktskommando som Rumänien delades in i bemannades av österrikisk-ungersk personal.

Militäradministrationens stab var förutom den nämnda ekonomiska staben indelad enligt följande:
Generalstabschef och generalstab.
Överkvartermästare med stab.
Försörjningsofficer för civilbefolkningen.
Polissektion.
Central polisavdelning.
Befälhavaren för fästningen Bukarest.

7 maj 1918 undertecknades ett fredsavtal med Rumänien och både Armégrupp Mackensen och den Rumänska militäradministrationen upplöstes och ersattes av Överkommandot för ockupationsarmén i Rumänien. Vilket ställdes under befäl av generalfältmarskalk von Mackensen.