Internetresurser för digitaliserat material (databaser etc.)

Diskussioner kring litteratur och andra källor till vår historia. Värd: B Hellqvist
Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11688
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Internetresurser för digitaliserat material (databaser e

Inlägg av Stefan Lundgren » 19 sep 2010 17:23

En bra hemsida med tidningsarkiv och i synnerhet om Colorado, finns även ett par svenska tidningar.

http://www.coloradohistoricnewspapers.org/

Stefan

Stefan Lundgren
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 11688
Blev medlem: 11 aug 2003 17:15
Ort: Uppland

Re: Internetresurser för digitaliserat material (databaser e

Inlägg av Stefan Lundgren » 17 dec 2010 19:13

Svenskt allmänt författningsregister för tiden från år 1522 till och med år 1862 av Herman Quiding från 1865, en sevärdhet om man vill veta vad som har varit beslutat från 1522-1862.

Boken finns på Google book i hela versionen på över 500 sidor.

http://books.google.se/books?id=dAcNAAA ... ge&f=false

Exempel från denna bok!(Avvittringsverk)
AMttringsverket.

1735 Mars 22. Svea Hofrätts bref от foro, hvaruti âtervinningsmâl, som emot Skogskommissionens domar angifvas, mâge upptagas och afgörns.

1782 Juni 18. Kongl. Maj:ts kungörelse angâende tiden till ändrings sökande i Skogskommissionens domar.

1786 Nov. 8. D:o förklaring öfver 1782 ârs Kongl. förordning, rörande hvad som vid âtervinningssökande i Skogskommissionens domar bör iakttagas.

1820 Dec. 8. D:o stadga angâende afvittringsverket i Jemtland, med hvad dervid kommer att iakttagas.

1824 Febr. 10. D:o d:o angâende afvittringsverket i Westernorrlands, Westerbottens och Norrbottens län.

1825 Mars 9. Transsumt af Kongl. Maj:ts bref till landshöfdingen i Jemtlands län ora afvittringarne i Jemtland och Herjeâdalen.

1826 Juni 14. Kongl. Maj:ts skrifvelse tili Kammarkollegium, angâende planen tili afvittringsarbetena i Jemtland innevarande är samt âtskilliga förändrade stadganden vid delningen af de afvittrade socknarne.

1830 April 29. D:o d:o d:o med föreskrifter tili rättelse och iakttagande vid afvittringar inom Norr- och Westerbottens län, samt ora nifvode ât Förste Landtmätame derstädes, sâsom ersättning fór kostnader och besvär vid utöfningen af deras befattning med afvittringsverket.

1831 Jan. 22. D:o d:o d:o angâende Förste Landtmätarens i Westerbottens län âliggande och arfvode, sâsom styresman vid afvittringsverket derstädes.

1832 Maj 12. D:o d:o d:o med föreskrifter i afseende p;i de inom Gefleborgs län âterstâende afvittringar samt med taxa för landtmätame dervid. » » 15. Svea Hofrätts cirkulär, angâende tillämpning af den för afvittringsverket i Westernorrlands, Westerbottens och Norrbottens Inn den 10 Februari 1824 utfärdade stadga vid afvittringar i Gefleborgs län.

» Nov. 30. Kongl. Maj:ts skrifvelse tili Kammarkollegium, angâende upphörande af den Förste Landtraätaren Leuf uppdragne befattning, sâsom styresman för afvittringsverket i Westernorrlands län, samt Kommissionslandtmätaren Wiklunds förordnande i hans stalle.

1834 Maj 22; Dk> D:o till Liindshöfdingen i Östersund, angâende sökt förmänsrätt till öfverloppsmarker i Jemtland.

1835 Juli 14. Kongl. Maj:ts skrifvelse tili Konungens Befallningshafvande i Geileborgs län, angâende de for afvittringen hindcrlige râgângs00h äganderättstvisters behandling vid ägodelningäriitt. ,i

1836 Mars 19. D:o d:o tili Karomarkollegium med den förklaring af 16 § i 1824 árs afvittringsetadga for de norra länen, at.t kostaaden tili handtlangning vid afmätning af nybyggen, som upplâtas vid afvittringar, skall af kronan aliena bestridas. . 1 . _

1843 Maj 9. Ofverdirektörs-embetets cirkulärbref tili styresmännen och landtmätarne vid af-, vittringen i de norra läneu samt afvittringen och allmänna storskiftesverket i Stora Kopparbergs län med formulärer tili deras ârliga redovisning. , ,

1852 Febr. 7. Kongl. Maj:ts skrifvelse tili dess Befallningshafvande i Westemorrlands, samt Wester- och Norrbottens län, rörande antalet af de skiften, i hvilka agonía tili byar, hemman eller nybyggen fâ vid afvittringen utläggas.

1854 Sept. 5. D:o d:o tili Statskontoret, angâende pensionsrätt â allmänna indragningsstaten for afvittrings- och storskiftes-landtrnätare. , » Nov. 21. D:.o cirkulär tili dess Befallningshafvande i Gefleborgs, Westemorrlands, Westerbottens, Norrbottens, Jemtlands och Stora Kopparbergs län om kungörande af ansökningstid tili ledig afvittrings- och storskifteslandtmätarebeiattning.

1856 Juni 12. D:o kungpreise angâende förändrad lydelse af § 16 i Kongl. stadgan om afvittringsverket i Westemorrlands, Westerbottens och Norrbottens län den 10 Febr.. 1824. » » » D:o skrifvelse tili dess Befallningshafvande i Westemorrlands, Westerbottens och Norrbottens län, angâende betalning af handtlangningsdagsverken samt om upphörande af nämndemäns närvaro och inskränkning af gode mäns biträde vid afvittringsforrättningar, äfvensom rörande sistnämndes vedergällning.

1858 Jan. 8. D:o kungörelse om forändrad lydelse af S§ 18 och 19 i Kongl. Maj:ts under den 10 Febr. 1824 utfardade stadga, angâende afvittringsverket i Westemorrlands, Westerbottens och Norrbottens län. .■ . , , , ;

1860 Jan. 13. Transsumt af Kongl. Majrts skrifvelse tili dess Befallningshafvande i Norrbottens län angâende gjord underdânig fraraställning om särskilda föreskrifter tili afvittriiigens fortskyndande inom länet m. m.

» » » Kongl. Maj:ts kungörelse, angâende ändring af S 4 uti afvittringsstadgan den 10 Febr. 1824.

» Maj 25. D:o Ärifvelse tili Kammarkollegium, angâende dispositionell af de efter afvittringarne i de norra länen kronan tillhöriga öfverloppsmarker. , ,

Särakilda titlar: Ecklesiastikstatcns bestellen och 16ningshemman. — Lappinarkeu. — Raftegângeverken.

Akademien för de Ma konsterna.

1829 Juli 3. Kongl. Maj:ts skrifvelse tili Akademien fór de fria konsterna, ang. ökadt antal af hedersledamöter derstädes.

1846 Maj 20. D:o förayade stadgar för Kongl. Akademien for de fria konsterna. Särikild tittl: Konungens nid och kansli.

Användarvisningsbild
cats
Medlem
Inlägg: 2042
Blev medlem: 08 jan 2007 15:26
Ort: cats

Re: Internetresurser för digitaliserat material (databaser e

Inlägg av cats » 11 jan 2011 10:12

Döda tyska krigsfångar i Finland hösten 1944 och uppgifter på andra som dog i lägren under kriget i Finland
http://kronos.narc.fi/saksa/se/

Användarvisningsbild
Lejonmod
Medlem
Inlägg: 636
Blev medlem: 23 jul 2007 11:19
Ort: Stockholm

Re: Internetresurser för digitaliserat material (databaser e

Inlägg av Lejonmod » 01 mar 2011 09:34


JohnT
Stödjande medlem 2022
Inlägg: 1899
Blev medlem: 04 maj 2002 13:44
Ort: Stockholm

Kriegstagesbuch Seekriegsleitung

Inlägg av JohnT » 17 mar 2013 18:50

Hej

Nu hittar man tyska flottans krigsdagbok i engelsk översättning direkt på nätet

Digitizing sponsor: Naval Postgraduate School, Dudley Knox Library
Book contributor: U.S. Naval War College, Henry E. Eccles Library

http://archive.org/search.php?query=cre ... %22&page=1


Mvh
/John
Som bar hem ett antal av dessa på orginalspråket från Anna Lind biblioteket,
typ helt i onödan..

Christer Bergström
Medlem
Inlägg: 260
Blev medlem: 17 dec 2005 18:17
Ort: Sverige

Re: Internetresurser för digitaliserat material (databaser e

Inlägg av Christer Bergström » 20 mar 2013 21:11

Oj, det tackar vi för! :milsmile: